Превод и легализация на документи

ПРЕВОД и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на документи

Агенция за превод и легализация на документи ПРЕВОДИ БГ представя услуги по заверка на официално оформени документи и легализация с АПОСТИЛ към Министерство на външните работи, Министерството на образованието и науката, Министерство на правосъдието, както и услуги по заверка на документи за чуждите дипломатически представителства и държавни учреждения в България. Всички видове услуги за преводи (ЦЕНИ) и легализация (ЦЕНИ) на документи са на ниски цени и се изпълняват в кратки срокове.

Превод и легализация на документи - списък

Изисквания за превод и легализация на документи

 

ОБЩИНСКИ ДОКУМЕНТИ

Удостоверение за раждане

(Свидетелство за сключен граждански брак, Смъртен акт)

За превод и легализация на документи посочените по-горе се изисква дубликат издаден от съответната община. Документът трябва да има поставен на гърба правоъгълен печат, който удостоверява верността на подписа и печата, положени върху настоящия документ.

Удостоверение за родствени връзки

(Удостоверение за семейно положение, Удостоверение за наследници, Удостоверение за идентичност на имена, Удостоверение за постоянен адрес)

За превод и легализация на документи посочените по-горе е необходим оригинал с поставен на гърба правоъгълен печат, който удостоверява верността на подписа и печата, положени върху настоящия документ.

 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ

От 1 януари 2017 г. дейностите по издаване на удостоверение АПОСТИЛ – APOSTILLE на образователни и удостоверителни документи, издадени от висшите училища, от институциите в системата на предучилищното и училищното образование и от МОН и неговите звена, се извършват от НАЦИД.

Диплома за средно образование

Дипломата за средно образование трябва да съдържа подписа на притежателя, който се разполага до самата снимка.  Когато към дипломата за средно образование има допълнително приложение, такова също я придружава за сверяване на данните. При този тип документи се легализират нотариално заверени копия.

Диплома за висше образование

Диплома за висше образование трябва да съдържа подписа на притежателя, който се разполага до самата снимка. В случай, че това не е направено, документът се връща в Министерството на образованието. Дипломата за висше образование има 2 части: Диплома и Приложение. Двете, представляват отделни документи и върху всеки се поставя Апостил, съдържащ различен идентификационен код. Обикновено дипломата за висше образование се легализира заедно с приложението. В случай, че клиентът желае може да се преведе и легализира само едната част. За да се легализира Диплома за висше образование се изисква нотариално заверено копие. По този начин се съхранява оригиналния документ.

Приложение към диплома за висше/средно образование

На документа трябва да има необходимите подписи на декан, ректор, както и са поставени печатите на учебното заведение. Може да бъде заверен оригинала или нотариално заверен препис (при необходимост прилага се оригинала за справка). Диплома (титулна страница) и приложение към нея са два отделни документа и съответно се легализират отделно.

Академична справка

За легализация на Академична справка, издадена в България са необходими:

  • Оригинал на документа Академична справка или снет от нотариус препис (прилага се оригинал за справка).
  • Изходящ номер и дата;
  • Посочва се пред какви институции и органи да послужи;
  • Печат от ВУЗ, поставя се между страниците и/или на гърба на документа.
  • Описва се успеха по шестобалната система, използвана в България.
  • Към документацията се прилагат ксерокопия от дипломата за висше образование.

Уверение от ВУЗ

Необходим оригинал с изходящ номер, дата и печат от издаващия ВУЗ и да е посочено за къде трябва да послужи.

Свидетелство за основно образование

Свидетелство за основно образование трябва да е в оригинал с изходящ номер, дата, подпис и печат на ръководител. Легализира се препис, който се снема от нотариус и се прилага в комплект с оригинал за сравняване на данните.

Удостоверение за редовен ученик

  • Изисква се оригинал на Удостоверение за редовен ученик или снет от нотариус препис, който се прилага в оригинал към справката.
  • да има подпис и печат от директор и класен ръководител, изходящ номер и дата, къде да послужи.

Върху Удостоверението за редовен ученик трябва да има оценката, описана по шесобалната система на България.

Уверение за следване

За легализиране на Уверение за следване е важно да се следи да въведените в него данни – специалност, факултет, период на обучение, година на записване и година на завършване, както и придобита квалификация. Важно при легализирането е да бъде посочена и институцията, пред която да послужи.

Удостоверение за преместване

Удостоверение за преместване е документ, който се издава от начално или средно учебно заведение. По точността на този документ трябва да се обърне внимание на класния ръководител и директора на училището. Ако някои от подписите липсва документът ще бъде върнат в Министерството и отчетен за нередовен до попълването на липсващия спесимен. На този вид документи не се прави нотариално заверено копие и такива могат да бъдат издадени в оригинал, многократно от учебното заведение.

Удостоверение за придобита квалификация

За Удостоверение за придобита квалификация се изисква нотариално заверен препис на оригинала.

 

ПРАВНИ ДОКУМЕНТИ

Бракоразводно решение

Документът Бракоразводно решение трябва да притежава мокър подпис поставен от съдия или секретар, както и трите имена на заверяващият. Наред с това решението трябва да съдържа дата, когато е влязло в сила и до кога важи.

Свидетелство за съдимост

Свидетелство за съдимост – трябва да има подписа на съдия и подпис на секретар, придружени от кръгъл печат от съответния съд. Печатът обикновено се поставя в долния десен ъгъл. Важно е върху документа да е уточнено, за къде трябва да послужи.

Удостоверение за актуално състояние на фирма

Удостоверение за актуално състояние на фирма се легализира, след като носи подпис и правоъгълен печат от Агенцията по вписванията

Съдебно решение

Легализацията на Съдебно решение от България изисква:

  1. Оригинал или препис с изходящ номер на съответния Районен съд и дата на издаване;
  2. Подпис, печат, име и фамилия на съдия и секретар.

Декларация

Легализация на Декларация е задължително изискване за удостоверяване верността на документа пред чужди власти. Декларацията трябва да бъде преведена и легализирана според конкретните международни изисквания.

Нотариален акт

Легализация на Нотариален акт изисква документът да е в оригинал с нотариална заверка и подписи. Документът може да се легализира и като заверен нотариално препис на оригинала.

Пълномощно

Легализацията на Пълномощно издадено от България изисква оригиналния подпис на упълномощителя и нотариална заверка на подписите.

Пълномощно за прехвърляне на недвижим имот трябва да има две заверки от нотариуса.

 

МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ

Медицинско свидетелство за работа в чужбина

Легализирането на медицинското свидетелство изисква личните данни в документа. Важно е да са минати тестовете за спин и васерман. Това е изискване на някои страни и е добре да присъства преди легализиране на документа.

Епикриза

Легализацията на Епикриза, издадена от медицинско заведение на дадена страна налага посочване на оригиналният изходящ номер, дата, печат и подпис на завеждащ отделение лекар.

Легализация на Епикриза, издадена от частно медицинско заведение, налага посочване на номер, дата, печат и подпис на завеждащ отделение лекар. Последният се прави с нотариално заверен препис.

Имунизационен паспорт

Имунизационен паспорт издаден от държавно медицинско заведение се легализира само с оригинал с печат и подпис на всички лекари по имунизации.

Легализация на Имунизационен паспорт, издаден от частно медицинско заведение, налага оригинал с печат и подпис за всички имунизации от съответните лекари и нотариално заверен препис.

Имунизационен паспорт на дете изисква да бъдат посечени всички имунизации, направени до момента.

Медицинско изследване

Легализация на Медицинско изследване, издадено от държавно медицинско заведение, налага документ в оригинал с изходящ номер, дата, печат и подпис на всички прегледи от съответните лекари.

Легализацията на Медицинско изследване, издадено от частно медицинско заведение, изисква документът да е в оригинал с изходящ номер, дата, печат и подпис на всички прегледи от съответните лекари и нотариално заверен препис.

Медицинско направление

Легализация на Медицинско направление от държавно медицинско заведение, налага оригинал с изходящ номер, дата, печат и подпис на всички прегледи от съответните лекари.

Легализация на Медицинско направление от частно медицинско заведение, налага документът да е в оригинал с изходящ номер, дата, печат и подпис от всички прегледи на лекари. Прави се нотариална заверка на преписа.

 

Здравна книжка не се легализира.

 

ДРУГИ ДОКУМЕНТИ

Банково удостоверение

В документ Банково удостоверение е важно да се поясни, че ще се използва в чужбина. Така ще бъде преведено и легализирано.

Кръщелно свидeтелство

Легализацията на Кръщелно свидетелство от България изисква документа в оригинал или дубликат с мокър печат и подпис от църквата, която го е изготвила. Кръщелно свидетелство, от църквата на територията на Софийска област, трябва да е заверено от Светата Митрополия или в конкретната област.

Свидетелство за църковен брак

Легализирането на Свидетелство за църковен брак има изискване да бъде с мокър печат и подпис от църквата, която го издава. Свидетелството за църковен брак, което не е издадено на територията на София, трябва да е заверено от Светата Митрополия към областта, където е църквата, която го е издала.

Удостоверение от КАТ

Легализацията на Удостоверение от КАТ (документ за правоспособност, липса на ПТП нарушения и/или категория), издадено в България изисква оригинал с изходящ номер, подпис, дата, печат от Дирекция полиция на територията на общината.

Служебна бележка от работодател

Легализация на Служебната бележка издадена в България изисква оригинал на бланката, който да включва подпис на завеждащ личен състав служител и печат и/или директор/управител на предприятие/администрация. Документът може да бъде заверен с нотариален препис.

Служебна бележка от РУСО

За легализацията на Служебна бележка от РУСО се изисква оригинален документ, който да удостоверява внесени осигурителни вноски. Заверка се прави от НОИ.

Удостоверение от Агенция по вписванията

Легализация на документи подготвени от Агенция по вписванията, изисква оригинал с изходящ номер, правоъгълен печат дата и подпис на длъжностно лице в агенцията.

 Удостоверение от Военно окръжие

Легализацията на Удостоверение от Военно окръжие, изисква документът да е в оригинал с подписи и печат на самото окръжие, което го е издало.

Удостоверение от НАП

Легализацията на Удостоверение от НАП за деклариране липса на задължения изисква оригинална бланка на НАП, придружена от изходящ номер, зелен печат на НАП с имена и подпис на директора, дата, посочена държавата, пред която да послужи, както и годината, за която се отнася. Удостоверение от НАП налага презаверяване на документа в Централно управление на НАП.

 

Превод и легализация на документи – Заверка на документи от чужбина

Заверка на документи от чужбина изискват допълнително оформление по определен начин, според съответната държава, която ги е издала и това дали е членка на Хагската конвенция, дали между нея и Република България има действащ Договор за правна помощ или не попада в нито една от двете групи

 

ВАЖНО: Уважаеми клиенти, когато учрежденията издават съответни документи, задължително проверявайте коректността на нанесените в тях данни. Това ще намали риска от допускане на съществени грешки, както и излишно издаване на нови преводи и легализации. Ние не можем да промени данните вписани в документите, нито да ги променяме в превода.

 

Превод и легализация на документи – Документи, за които е необходим само официален оторизиран превод на фирмена бланка с подпис и печат, без легализация

Договори и фактури за покупко-продажба на МПС

Превод на фактура или договор за МПС се изготвя, за да послужи пред данъчни служби при вписване на колата.

КАТ не изисква превод на тези документи, само ако не са нанесени промени, които са отразени в талона.

Пълномощно за управление на МПС

Пълномощно за управление на МПС се налага, когато МПС-то ще се управлява от трето лице, което не е собственик на МПС и такова ще се управлява извън територията на Република България. Тогава нотариално завереният документ е задължителен.

Удостоверения от чужди училища

Удостоверения от чужди училища се изискват за легализиране, когато студентът трябва да предостави информация за осигурителните си права пред НОИ и НАП на чужда страна.

Протокол за ПТП

Протокол за ПТП се изготвя на чужд език, когато ПТП-то е настъпило на територията на друга държава. Преводът му е необходим най-вече за пред застрахователя.

Фактури

Фактури за превод и легализация са необходими на юридическите лица, занимаващи се с внос и износ – спрямо закона за счетоводството и българското законодателство. Те са набор от всички документи, придружени от преводи на български език.

В случай на допълнителни въпроси за превод и легализация на документи, моля свържете се с нас!

 Сравни цени за превод и легализация на документи ТУК